محصولات سالم پروتئین

لیست قیمت محصولات سالم پروتئین

💢 گوشت گرم گوساله ماده 💢قیمت
لاشه کامل گوساله278,000 تومان
لاشه کامل گوساله بی خس 390,000 تومان
سردست با استخوان275,000 تومان
سردست بی استخوان 385,000 تومان
کف دست بی استخوان395,000 تومان
گردن بی استخوان380,000 تومان
ران با استخوان285,000 تومان
ران بی استخوان395,000 تومان
راسته با استخوان295,000 تومان
راسته بی استخوان435,000 تومان
فیله مغز650,000 تومان
مغز راسته530,000 تومان
قلوه گاه با استخوان260,000 تومان
قلوه گاه310,000 تومان
خرده گوشت300,000 تومان
خرده راسته با توپوز328,000 تومان
شهله135,000 تومان
قلم28,000 تومان

 

💢گوشت گرم گوساله نر 💢قیمت
لاشه کامل گوساله نر با استخوان365,000 تومان
ران‌ و دست با استخوان 360,000 تومان
سردست با استخوان349,000 تومان
ران با استخوان 370,000 تومان
گردن بی استخوان440,000 تومان
دست بی استخوان443,000 تومان
کف دست460,000 تومان
ران بدون استخوان کامل486,000 تومان
راسته با استخوان380,000 تومان
راسته با دور500,000 تومان
فیله مغز790,000 تومان
راسته مغز620,000 تومان
قلوه گاه با استخوان325,000 تومان
قلوه گاه بدون استخوان375,000 تومان
خرده راسته با توپوز410,000 تومان
خرده گوشت340,000 تومان
شهله145,000 تومان
قلم28,000 تومان

 

💢 گوشت گرم گوساله تلیسه بدون استخوان 💢قیمت
 گردن——–
 دست گوساله——–
 ران کامل——–
 راسته با دور——–
قلوه گاه——–
دست بی استخوان——–
کف دست——–
ران بدون استخوان کامل——–
راسته با استخوان——–
راسته با دور——–
فیله مغز——–
راسته مغز——–
قلوه گاه با استخوان——–
قلوه گاه بدون استخوان ——–
خرده راسته با توپوز——–
خرده گوشت——–

 

💢 گوشت گرم بره ((کشتار تهران وزن لاشه ۱۳ الی ۱۸ کیلو)) 💢قیمت
لاشه بره نر و ماده402,000 تومان
لاشه بره ماده 393,000 تومان
لاشه بره نر420,000 تومان
ران‌ و کف دست 505,000 تومان
ران535,000 تومان
ران بی خس675,000 تومان
کف دست485,000 تومان
کف دست بی خس560,000 تومان
ماهیچه با گل—-
گردن370,000 تومان
راسته با استخوان415,000 تومان
راسته با دور620,000 تومان
راسته شاندیزی دوبند585,000 تومان
مغز راسته دو تکه815,000 تومان
مغز راسته تک835,000 تومان
فیله795,000 تومان
خرده راسته420,000 تومان
قلوه گاه320,000 تومان
دست قلوه گاه435,000 تومان

 

💢 گوشت گرم گوسفندی(میش درجه۱) 💢قیمت
لاشه بدون دنبه362,000 تومان
لاشه کامل بی خص 475,000 تومان
ران درجه ۱403,000 تومان
کف دست 386,000 تومان
کف دست بی خس430,000 تومان
گل دست بی خس505,000 تومان
ران بی خس530,000 تومان
ماهیچه تفنگی۵۵۰گرم410,000 تومان
ماهیچه با گل418,000 تومان
گردن گوسفندی300,000 تومان
گردن برش خورده310,000 تومان
قلوه گاه یک پر305,000 تومان
دست قلوه گاه352,000 تومان
راسته با استخوان390,000 تومان
راسته بی استخوان598,000 تومان
مغز راسته دوتیکه775,000 تومان
مغز راسته یک تیکه790,000 تومان
مغز فیله765,000 تومان
خرده راسته403,000 تومان
شاندیزی شمش540,000 تومان
شاندیزی دوبند550,000 تومان
شهله155,000 تومان
دنبه260,000 تومان
قلم50,000 تومان
دنده105,000 تومان
💢لیست قیمت مرغ گرم💢قیمت
سینه ممتاز169,000 تومان
سینه معمولی 167,000 تومان
سینه پروانه ای باگوشواره162,000 تومان
سینه با کتف 157,000 تومان
سینه بااستخوان بی پوست122,000 تومان
ران با پوست سایز85,000 تومان
ران با پوست درشت81,000 تومان
ران با پوست ممتاز92,000 تومان
ران با کمر71,000 تومان
ران بی پوست109,000 تومان
ران بی پوست ممتاز112,000 تومان
ران بی کعب126,000 تومان
ران بی خص معمولی139,000 تومان
ران بی خص ممتاز141,000 تومان
فیله183,000 تومان
بال و بازو سه تیکه76,000 تومان
گوشواره بازو88,000 تومان
گردن مرغ28,000 تومان
سینه مرغ خرد شده (برگری)80,000 تومان