لیست قیمت محصولات سالم پروتئین

لیست محصولات گوشت عمده

گوشت گرم گوساله مادهقیمت
لاشه کامل گوساله308,000 تومان
لاشه کامل گوساله بی خس 410,000 تومان
سردست با استخوان300,000 تومان
سردست بی استخوان 405,000 تومان
کف دست بی استخوان415,000 تومان
گردن بی استخوان400,000 تومان
ران با استخوان318,000 تومان
ران بی استخوان418,000 تومان
راسته با استخوان325,000 تومان
راسته بی استخوان470,000 تومان
فیله مغز685,000 تومان
مغز راسته580,000 تومان
قلوه گاه با استخوان280,000 تومان
قلوه گاه313,000 تومان
خرده گوشت295,000 تومان
خرده راسته با توپوز330,000 تومان
شهله135,000 تومان
قلم39,000 تومان
گوشت گرم گوساله نرقیمت
لاشه کامل گوساله نر با استخوان375,000 تومان
ران‌و دست با استخوان 382,000 تومان
سردست با استخوان370,000 تومان
ران با استخوان388,000 تومان
گردن بی استخوان465,000 تومان
دست بی استخوان470,000 تومان
کف دست485,000 تومان
ران بدون استخوان کامل518,000 تومان
راسته با استخوان410,000 تومان
راسته با دور540,000 تومان
فیله مغز800,000 تومان
راسته مغز680,000 تومان
قلوه گاه با استخوان340,000 تومان
قلوه گاه بدون استخوان375,000 تومان
خرده راسته با توپوز445,000 تومان
خرده گوشت340,000 تومان
شهله145,000 تومان
قلم39,000 تومان
  گوشت گرم گوساله تلیسه بدون استخوان درحه یکقیمت
لاشه کامل 330,000 تومان
لاشه کامل بی خس 450,000 تومان
سر دست با استخوان 318,000 تومان
سر دست بی استخوان 425,000 تومان
کف دست بی اسخوان 440,000 تومان
گردن بی استخوان 420,000 تومان
گردن پاک شده—-
ران با استخوان 345,000 تومان
ران بی استخوان 440,000 تومان
ران پاک شده—–
راسته با استخوان 340,000 تومان
راسته بی استخوان 500,000 تومان
فیله مغز 720,000 تومان
مغز راسته620,000 تومان
قلوه گاه با استخوان 295,000 تومان
 قلوه گاه335,000 تومان
خرده راسته با توپوز345,000 تومان
خرده گوشت310,000 تومان
شهله135,000 تومان
قلم39,000 تومان
گوشت گرم گوسفندی(میش درجه۱)قیمت
لاشه بدون دنبه422,000 تومان
لاشه کامل بی خس 575,000 تومان
ران درجه ۱534,000 تومان
کف دست 498,000 تومان
کف دست بی خس580,000 تومان
گل دست بی خس640,000 تومان
ران بی خس710,000 تومان
ماهیچه تفنگی۵۵۰گرم510,000 تومان
ماهیچه با گل520,000 تومان
گردن گوسفندی355,000 تومان
گردن برش خورده367,000 تومان
قلوه گاه یک پر318,000 تومان
دست قلوه گاه440,000 تومان
راسته با استخوان445,000 تومان
راسته بی استخوان655,000 تومان
مغز راسته دوتیکه855,000 تومان
مغز راسته یک تیکه870,000 تومان
مغز فیله850,000 تومان
خرده راسته440,000 تومان
شاندیزی شمش615,000 تومان
شاندیزی دوبند625,000 تومان
شهله140,000 تومان
دنبه255,000 تومان
قلم60,000 تومان
دنده110,000 تومان
لیست قیمت مرغ گرمقیمت
سینه ممتاز164,000 تومان
سینه معمولی 162,000 تومان
سینه پروانه ای با گوشواره157,000 تومان
سینه با کتف 152,000 تومان
سینه با استخوان بی پوست116,000 تومان
ران با پوست سایز79,000 تومان
ران با پوست درشت76,000 تومان
ران با پوست ممتاز89,000 تومان
ران با کمر64,000 تومان
ران بی پوست101,000 تومان
ران بی پوست ممتار104,000 تومان
ران بی کعب116,000 تومان
ران بی خس معمولی130,000 تومان
ران بی خس ممتار132,000 تومان
فیله190,000 تومان
بال و بازو سه تیکه78,000 تومان
گوشواره بازو87,000 تومان
گردن مرغ31,000 تومان
سینه مرغ برگری خورد شده82,000 تومان

 

محصولات سالم پروتئین